top of page

Financiële verantwoording

 

Financieel beleid

De Stichting Papageno Zomerconcert is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting speurt actief naar particuliere donateurs, sponsors en adverteerders teneinde een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.
De financiële administratie wordt op transparante wijze gevoerd en de jaarrekening wordt gepubliceerd op de website.

De stichting streeft ernaar om de jaarlijkse beheerskosten van de stichting minder dan 10 % van de totale baten te laten zijn. Ook streven wij ernaar om middelen zo volledig mogelijk aan te wenden voor de goede doelen en geen overbodige reserves te kweken met dien verstande dat er voldoende liquide middelen beschikbaar blijven voor geoormerkte uitgaven in de toekomst.

Beloningsbeleid

Op grond van artikel 4.5 van de statuten genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen tijdens de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Algemene voorwaarden     

​​Jaarverslagen - downloaden

2021

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

bottom of page