top of page
Privacy verklaring

Stichting Papageno Zomerconcert (hierna genoemd Het Zomerconcert) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, bewaren en beveiligen, en hoe we omgaan met externe verwerkers. Daarnaast lees u informatie over hoe wij omgaan met beeldmateriaal.

ALGEMEEN

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hieronder leest u  hoe Het Zomerconcert omgaat met uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan wij: naam, adres en woonplaats;  telefoonnummers, postcodes met huisnummers, bankrekeningnummer, email adressen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Het Zomerconcert dient met deze gegevens zorgvuldig om te gaan.

Van wie verwerkt Het Zomerconcert persoonsgegevens?

Het Zomerconcert verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- Bezoekers en potentiële bezoekers van Het Zomerconcert.

- Sponsoren en Donateurs

- Mensen die interesse tonen in Het Zomerconcert.

- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe gaat Het Zomerconcert met uw persoonsgegevens om?

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 5 jaar voor normaal gebruik binnen Het Zomerconcert of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uitzondering zijn gegevens die noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, zoals financiële gegevens voor de belastingdienst. Hiervoor staat 7 jaar als wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en werken er hard aan om uw privacy te beschermen. Het Zomerconcert treft voortdurend allerlei technische en beleidsmatige maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen bestaan onder andere uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus en toegangsrechten voor onze werknemers.

Melding datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

De administratie, boekhouding, kaartverkoop en marketing organisatie, kunnen gegevens inzien.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Het Zomerconcert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden zijn in dat geval aan te merken als ‘verwerkers’. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Het Zomerconcert en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden overeenkomsten gesloten. Het Zomerconcert verwerkt persoonsgegevens in een aantal systemen: ons content management systeem WIX, het ticket-op-locatie-systeem.

Waarvoor verwerkt Het Zomerconcert persoonsgegevens?

Wanneer u bezoeker of potentiële bezoeker, sponsor, donateur, toeleverancier of vrijwilliger wilt worden van Het Zomerconcert,  of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van de persoonsgegevens kunnen we de volgende zaken op de juiste wijze regelen:

- Informatie omtrent activiteiten van het Het Zomerconcert

- Promotie- of marketingdoeleinden

- Benaderen van potentiële bezoekers van Het Zomerconcert

- Facturatie

- Registratie vrijwilligers

Hoe gaat Het Zomerconcert om met beeldmateriaal?

Beeldmateriaal is voor Het Zomerconcert belangrijk om onze activiteiten zichtbaar te maken, hiervoor gebruiken we onder andere drukwerk, social media en de website. Het gaat om beeldmateriaal, zijnde foto’s en videomateriaal, waarop mogelijkerwijs iemand herkenbaar in beeld staat. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor men schade kan ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen. Indien iemand het beeldmateriaal waar hij/zij op staat niet wenselijk acht, dan kan dit via info@zomerconcert.nl gemeld worden, en zal Het Zomerconcert in overleg met respondent de passende maatregelen nemen m.b.t. de plaatsing van het beeldmateriaal.

Rechten

Men kan altijd contact met ons opnemen als u problemen/vragen heeft over onze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt ingevolge de AVG de volgende rechten:

- Het recht op inzage en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.

- Het recht om de persoonsgegevens waarover wij beschikken van ons te ontvangen om over te kunnen

dragen naar een andere organisatie.

- Het recht op beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar

te maken.

- U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Contact details:

Stichting Papageno Zomerconcert

Secretariaat p/a Papageno Huis Naarderstraat 77, 1251 BG Laren

e-mail: info@zomerconcert.nl

Tel: 035-5388091

Wijzigingen

Stichting Papageno Zomerconcert behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Op de website https://www.zomerconcert.nl/privacy kunt u altijd de laatste versie raadplegen.

(versie, december 2018)

bottom of page